วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

เป็นพิเศษ คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา ได้นำเสนอรายงานต่อวุฒิสภาเรื่อง “การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมีสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้นำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงรายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน