วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุม 301/3 ชั้น 3 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 301/3 ชั้น 3 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ร่วมพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
จำนวน 30 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ ได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อำเภอน้ำยืน

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้วุฒิสภาได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นการประสานและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปัน อันจะทำให้เกิดสังคมที่น่าอยู่และประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมีนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยนายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะฯ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน