วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสุทิน โฆษพาศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมเมืองในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นายสุทิน โฆษพาศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมเมืองในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

ฉบับที่ 3 โดยมี ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด กำหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้ นางวันทนา มีทิพย์ ผอ.กองวิชาการและงานเทศบาล กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นสนองนโยบายของรัฐ ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ น.ส.วิไล วงศาโรจน์ ปธ.สภาวัฒนธรรม เทศบาล

และผู้นำชุมชนตลาดบ้านโป่ง นำเสนอแผนพัฒนาการจัดสร้างแพริมน้ำเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์สวยงามกราบไหว้ศาลเจ้าแม่บ้านโป่ง การเสนอรถชมเมืองนำพาไปสถานที่ต่างๆ การพัฒนาจัดสร้างอาคารตลาดติดแอร์ สถานที่จอดรถยนต์ และ นายประสาท กุลเรือง ผู้นำชุมชนโรงธูป เสนอแผนพัฒนาการสร้างสหกรณ์ชุมชน เพื่อสร้างภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชนจำหน่ายสินค้า เพื่อนำรายได้เข้าสู่ชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน