วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ออกหน่วยเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตําบลไม้รูด หมู่ 1-4-6

กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ออกหน่วยเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตําบลไม้รูด หมู่ 1-4-6 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วันที่ 16 กันยายน 2563 ตราด/เมื่อเวลา 13.30 น. นายพีระ การุญ นายกกิ่งกาชาดอําเภอได้มอบหมายให้ นางสาวริญญาภัสร์ โฆษิตพงศ์เลิศ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด

นส.กิจปภา ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่กํานัน ผู้ใหญ่ พร้อมนํากิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ลงพื้นที่ตําบลไม้รูดออกหน่วยตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ จํานวน 16 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการที่มรึวามสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในยุกปัจุบัน มีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นจํานวนไม่น้อย และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหามากในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ การเยี่ยมบ้านเป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และทําความเข้าใจกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุเล่านั้น

เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของชุมชน การเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ถือว่าเป็นการประเมินสุขภาพของผู้ป่วย และสอบถามปัญหาของผู้ป่วยต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการบริหาร พร้อมกันนี้ยังแจกถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมด 16 รายด้วย ตามที่รัฐบาลจึงมีนโยบายชัดเจนทางด้านสุขภาพ ทางกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ตําบลไม้รูด จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการสร้างสุขภาพการให้ขวัญและกําลังใจดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในเดือนละครั้ง และสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพอนามัยขึ้นพื้นฐานได้และเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในการดูแลตนเองควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดสุขภาพ เป็นผลให้ประชากรมีสุขภาพดี ขึ้นกับทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การสร้างสุขภาพจะให้มีประสิทธิผล ดังนั้นกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ จึงได้จัดทําโครงการออกหน่วยเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตําบลไม้รูด จ.ตราด

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน