วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก ธงชัย สาระสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2564-2570) ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ การรับทราบข้อมูลผลการแข่งขัน เหรียญรางวัลที่ได้รับ และอันดับประเทศในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติที่ผ่านมา

รวมถึงแนวทาง วิธีการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้มีความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน และได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ให้แก่องค์กรกีฬาและบุคลากรกีฬา โดยภาพรวมจะสนับสนุนเพื่อการส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับนานาชาติ การจัดแข่งขันระดับนานาชาติ และการพัฒนากีฬาด้านอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อาทิ การเก็บตัวฝึกซ้อม การจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้เชี่ยวชาญกีฬา การส่งแข่งขันกีฬา การส่งเสริมหรือการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากีฬา ตลอดจนการพัฒนากีฬาอาชีพ และกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬาอาชีพ และกฎหมายว่าด้วยกีฬามวยแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติหรือ NTC (National Training Center) วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์ศูนย์ NTC เป็นหน่วยที่ให้องค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ศูนย์ดังกล่าวประกอบด้วยศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ NTC และศูนย์ฝึกกีฬา NTC (High Performance) ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และศูนย์เฉพาะทาง/เฉพาะกีฬา (Aquatic Center) ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา และมีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการการช่วยเหลือและพัฒนานักกีฬาแบบองค์รวม

โดยนักกีฬาเป็นศูนย์กลางทำให้เกิดการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือนักกีฬาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร สามารถสร้างหรือเอื้อให้เกิดปัจจัยขับเคลื่อนให้การพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้ประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้นำเสนอเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ คือ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน