วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

วันที่ 16 กันยายน 2563 ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ในการขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีได้เน้นเรื่องของการยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้บริการจากภาครัฐ โดยคัดเลือกประเด็นการยกระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จมาดำเนินการก่อนประเด็นการมอบอำนาจการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องทดลองรูปแบบการพัฒนาจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Peformance) โดยจังหวัดราชบุรี ได้พิจารณาเลือกอำเภอปากท่อ และองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ ในการทดลองนำงานให้บริการประชาชนของส่วนราชการระดับจังหวัดไปให้บริการประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการจัดประชุมส่วนราชการที่มีงานให้บริการประชาชน ร่วมกับ อำเภอปากท่อ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก และเจ้าหน้าที่สำนักงน ก.พ.ร. โดยพิจารณางานที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดขัดในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และข้อระเบียบ กฎหมาย ของแต่ละส่วนราชการ ดังนี้

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี : (1) งานรับคำร้องขอรับบริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม : (2) งานรับคำร้องขอจดทะเบียนคนพิการ
2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี : (3) งานระบบสมัครงานออนไลน์ Smart Jop (4) แจ้งเดินทางกลับของแรงงาน (RE-ENTRY)
3. สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี : (5) งานขออนุญาตให้ใช้รถผิดประเภทและใช้รถทำการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่ผ่านจดหมายอิเลคทรอนิคส์ : (6) การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์
ในส่วนประเด็นการมอบอำนาจการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัสดุ ทำให้การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพราะปัญหาที่ผ่านมาความล่าช้าของการอนุมัติโครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอเปลี่ยนแปลงโครงการไม่ทันต่อการก่อหนี้ผูกพัน หรือตัดสินใจในเชิงนโยบายอื่น ๆ ได้ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร ได้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในจังหวัดราชบุรี มีจำนวน 4 สาขา โดยมีแหล่งน้ำในการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี มีแหล่งน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มีแหล่งจากบ่อบาดาลและจากแม่น้ำแม่กลอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ มีแหล่งนำจากคลองชลประทาน และสระพักน้ำดิบ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง มีแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย แม่น้ำลำภาชี อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง บ่อบาดาล 30 ลบ.ม/ชม. (สำรอง) จากรายงานสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 สถานการณ์จ่ายน้ำได้เพียงพอ

จากนั้น ในช่วงบ่าย คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปยังห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในประเด็นติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ในการขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รูปแบบ One Stop Service และขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบดิจิทัล 4.0 นอกจากนั้น

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวการบริหารจัดการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในจังหวัดกาญจนบุรี และแหล่งนำดิบ ดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มีแหล่งน้ำดิบ คือ แม่น้ำแควใหญ่ (รับน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มีแหล่งน้ำดิบจาก เขื่อนห้วยเทียน อ่างเก็บน้ำลำอีซู บึงอีหมัน การประปาส่วนภูมิภาคพนมทวน มีแหล่งน้ำดิบจากคลองชลประทาน คลองท่าล้อ – อูทอง สระพักน้ำดิบ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา มีแหล่งน้ำดิบจากคลองชลประทาน และสระพักน้ำดิบ ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยเทียนมีความจุที่ 10.650 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ช่วงเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 0.430 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน มีปริมาณน้อยและระดับน้ำต่ำกว่าท่อส่งน้ำดิบส่งผลให้เกิดปัญหาปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ ในพื้นที่ให้บริการสาขาเลาขวัญ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน