วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “ทางเลือกและทางรอดของตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19”

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.15 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “ทางเลือกและทางรอดของตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน

เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยการปิดสถานที่และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสถานการณ์แรงงานของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการว่างงาน ประชาชนขาดรายได้ในการดำรงชีวิตและหาเลี้ยงครอบครัว ตลอดจนความเสี่ยงที่แรงงานจะตกงานอย่างถาวรเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อลักษณะการทำงานที่อาจเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจตลอดจนความสามารถในการปรับตัวของแต่ละอาชีพ มีอาชีพที่เกิดใหม่รวมทั้งลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดการบัญญัติศัพท์ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือความปกติใหม่ (New Normal) แรงงานจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในตลาดแรงงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและพัฒนาทักษะฝีมือตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การสัมมนา เรื่อง “ทางเลือกและทางรอดของตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19” จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ทั้งในมุมมองของอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ ลักษณะการจ้างงาน การทำงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และความคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย และการนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนามาประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ พร้อมปรับแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการในปี 2564 ตลอดจนมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทย กลุ่มธนาคารโลก และรองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “ทางเลือกและทางรอดของตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19” สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ที่ปรึกษา นักวิชาการ อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนสภาหอการค้าไทย และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน