วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “บูรณาการการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส”

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้อง Citrine ชั้น 5 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “บูรณาการการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส”

โดยมี นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ กล่าวรายงาน และ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนา
ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา กล่าวถึงการสัมมนาในครั้งนี้ว่าจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ การสัมมนา เรื่อง “บูรณาการการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส” มีการบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของการเฝ้าระวังการทุจริตและการแจ้งเบาะแส” โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการอภิปรายเรื่อง “มาตรการการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน” โดยหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน