วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลการศึกษา Smart Farmer ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องแมกโนเลีย 1-3 ชั้น 4 อาคารทีเค 3 โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลการศึกษา Smart Farmer ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน และ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการสัมมนา
ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่าจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการศึกษา Smart Farmer ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของคณะอนุกรรมาธิการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมทั้งนำผลจากการสัมมนามาปรับปรุงรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการให้มีความสมบูรณ์เพื่อนำเสนอต่อวุฒิสภาและรัฐบาลต่อไป

การสัมมนาครั้งนี้ มีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของประชาชนเป้าหมาย การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้แทนกรมพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมการอภิปราย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน