วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ใหม่ของกองทุนประกันสังคม”

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ใหม่ของกองทุนประกันสังคม”

โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน กล่าวเปิดสัมมนา และนายณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงานและศึกษาแนวทางการจัดตั้งธนาคารแรงงาน กล่าวรายงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อวิกฤติเศรษฐกิจ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า แรงงานมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างทั้งสิ้น 8.4 ล้านคน ซึ่งหนึ่งในแนวทางการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมคือการนำเงินจากแหล่งเงินทุนไปช่วยเหลือทั้งผู้ประกันตนและผู้ประกอบการที่มีการนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม

โดยสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศภายหลังการแพร่ระบาดของโรคได้คลี่คลายลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสานการณ์ โดยเห็นว่าควรมีการจัดตั้งแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินภารกิจการให้กู้ยืมแก่ผู้ประกันตนและผู้ประกอบการโดยตรง และอาจพัฒนายกฐานะเป็นธนาคารแรงงานในระยะถัดไป เพื่อให้ผู้ประกันตนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้ง่าย การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากไตรภาคีและนักวิชาการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีแนวทางช่วยเหลือทั้งผู้ประกันตนและผู้ประกอบการ

อีกทั้งโอกาสในการเพิ่มการบริหารผลตอบแทนดอกผลของกองทุนประกันสังคม และพัฒนาประกันสังคมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงานและศึกษาแนวทางการจัดตั้งธนาคารแรงงาน ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกอบการ (สภาองค์การนายจ้าง) ผู้ประกันตน (สภาองค์การลูกจ้าง) นักวิชาการ และสื่อมวลชน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน