วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ของงานด้านศิลปวัฒนธรรม”

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวุฒิสภา วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ของงานด้านศิลปวัฒนธรรม”

โดยมี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวุฒิสภา วุฒิสภา กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบเพื่อหาทางออกให้เกิดประโยชน์ การสัมมนาในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อจะได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา ในการกำหนดประเด็นการปฏิรูปด้านศิลปะและวัฒนธรรม และเสนอไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีบทบาทในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน