วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ เดินทางไปยัง ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ โดยมี นางสาวณิชพลัฏฐ์ อินทรสิทธิ์ ปลัด อบต.หลุบเลา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หลุบเลา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ โอกาสนี้ได้รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
2. ประชาชนไม่มีพื้นที่ทำกินที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
3. ต้องการให้ภาครัฐติดตาม และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สค.1 ให้กับประชาชน และพิจารณาผ่อนผันให้ประชาชนที่อาศัยหรือทำกินอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติก่อนที่จะมีการประกาศเวนคืนที่ดิน
4. ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวของขุดลอกอ่างเก็บน้ำในพื้นตำบลหลุบเลา เนื่องจากตื่นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน
จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ 2 ตำบลหลุบเลา เพื่อเข้าดูสถานที่ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน