วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “Block chain กับเกษตรอินทรีย์”

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “Block chain กับเกษตรอินทรีย์”

โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา กล่าวต้อนรับ
ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา กล่าวถึงการสัมมนาในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อรับฟังและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการ Blockchain เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร : สินค้าข้าวอินทรีย์ และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนามาสรุปและประมวลผลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

วุฒิสภา เพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภาคเอกชน เช่น คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) นักวิชาการ และภาคเกษตรกร

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน