วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมือง จังวัดนนทบุรี

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 13.00 นาฬิกา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมือง จังวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย รศ.ดร. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมาธิการการศึกษา

และประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ที่ปรึกษากรรมาธิการการศึกษา และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ

เพื่อรับทราบความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการครูและบุคลากร การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรและความร่วมมือ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน