วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น สำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส และสำนักที่มีผลงานการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563

โดยมี นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี
ในโอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา กล่าวแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับทุกคนที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ พร้อมให้โอวาทว่า ข้าราชการเป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้ไปสู่สังคมที่ดีงาม ขอให้ข้าราชการทุกคนได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญต่ออาชีพราชการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นย้ำในหลัก 3 ประการ

คือ ความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความรู้คิดที่ถูกต้องด้วยเหตุผล ซึ่งหลักทั้ง 3 ประการจะเชื่อมโยงกันเพื่อให้งานต่างๆ บรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
สำหรับในปี 2563 มีข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จำนวน 45 คน และสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส จำนวน 5 สำนัก ได้แก่ สำนักการพิมพ์ สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักกรรมาธิการ 3 และสำนักนโยบายและเเผน และมีสำนักที่มีผลงานการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ จำนวน 5 สำนัก

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน