วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Executive Committee) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน (Sub-Committee on Finance)

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 19.00-20.30 นาฬิกา (ตามเวลาประเทศไทย) นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Executive Committee) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน (Sub-Committee on Finance) ของสหภาพรัฐสภาผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 5 คน จากอุซเบกิสถาน ชิลี เซเนกัล และสวีเดน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาร่างเอกสารงบประมาณประจำปี 2564 ของสหภาพรัฐสภา (Draft Consolidated Budget 2021) จำนวน 41 หน้า ซึ่งเสนอโดยสำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภา ในภาพรวมเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบการจัดทำงบประมาณเช่นในปีที่ผ่านมา แต่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกล่าวถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โอกาสนี้ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารดังกล่าว

โดยเห็นด้วยในการดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ตลอดจนนโยบายด้านการลดการใช้กระดาษ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณควรคำนึงถึงความยืดหยุ่นเหมาะสมของการลงทุนในระบบ ICT เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับความปกติใหม่ (New Normal) ของโลกปัจจุบันได้ นอกจากนี้ การรับเงินบริจาคสมทบโดยความสมัครใจ (Voluntary funding) จากประเทศสมาชิกและภาคีเครือข่ายยังคงมีความสำคัญ สหภาพรัฐสภาจึงควรแสวงหาภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมซึ่งกระทำได้โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการสื่อสารองค์กร

เครดิต: กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร