วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วย นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์

ลงพื้นที่ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อส่งมอบเตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร เสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณจากงบบริจาคสำหรับให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพรอง ตลอดจนการสร้างรายได้ในครอบครัว และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน