วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดการอบรม พร้อมเป็นวิทยากรร่วม ในการอบรม “การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการเป็นผู้ตรวจประเมินภายในแปลงปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานสากล และการสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำระบบ ICS”

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดการอบรม พร้อมเป็นวิทยากรร่วม ในการอบรม “การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการเป็นผู้ตรวจประเมินภายในแปลงปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานสากล และการสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำระบบ ICS”

โดยคุณก้องพิชิต ณ นครพนม ผู้ก่อตั้ง Control Union ประเทศไทย เป็นวิทยากร ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรม 2 วัน คือวันที่ 19-20 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน เป็น Internal Auditor จากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อิสาน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สกลนคร นครพนม

และตาก ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินมาแล้วกว่า 5 ปี และต้องเข้าอบรมทุก2 ปี เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะ ตลอดจนรับรู้ถึงการปรับปรุงตัวชี้วัดในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศต่างๆ อาทิ ยุโรป อเมริการ แคนาดา ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ออสเตรเลีย เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติการแปลงและการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ และจัดทำระบบ ICS (Internal Control System) อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกร คู่ค้าและผู้บริโภคต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน