วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

(คลิบ) “ศมพ.อ.อมก๋อย” จัดประชุมคณะกรรมการฯ สรุปงานสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

“ศมพ.อ.อมก๋อย” จัดประชุมคณะกรรมการฯ สรุปงานสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

วันที่ 22 ก.ย.2563 ที่ รร.กรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่ พล.ท.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33/ ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ.อ.อมก๋อย) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และบูรณาการหน่วยในแผนงาน เพื่อลดปัญหาการปลูกฝิ่น การป้องกันเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบำบัด รักษา ผู้เสพและติดยาเสพติด การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายของอำเภออมก๋อย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 จนจบภารกิจ ซึ่งในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศมพ.อ.อมก๋อย ประจำปี 2563 โดยมีการสรุปงานที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการปฏิบัติงานในปี 2563 ที่สำคัญมีดังนี้ การลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและตัดทำลายไร่ฝิ่น : สามารถสำรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 8 แปลง 5.14 ไร่ พบในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ต.ยางเปียง และ ต.แม่ตื่น ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 21 แปลง 24.55 ไร่ (ปี 2562 ตรวจพบ จำนวน 29 แปลง 26.91ไร่), กิจกรรมประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่นและมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ ซึ่ง ในปี 2563 ประชาชนชาวอมก๋อยได้นำเมล็ดพันธุ์ฝิ่นมามอบให้กับทาง ศมพ.อ.อมก๋อย จำนวน 36.27 กิโลกรัม (ปี 2562 จำนวน 22.90 กิโลกรัม) รวมเมล็ดพันธุ์ฝิ่นทั้งหมดที่ประชาชนอมก๋อย นำมามอบให้กับทางราชการจำนวน 59.17 กิโลกรัม ซึ่งถ้านำไปปลูกจะได้จำนวนมากกว่า 100 ไร่, กิจกรรมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชน ให้เกื้อกูลในการจำกัดเสรีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด โดยมีประชาชนผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแสดงตนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมกับ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด สุ่มตรวจปัสสาวะ และลาดตระเวนเดินเท้ารอบหมู่บ้าน เข้าพูดคุยให้ทุกครัวเรือนร่วมกันสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด จำนวน 14 หมู่บ้านมีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 1,762 คน, สรุปผลการตรวจยึดยาเสพติดและจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 237 ราย และของกลางยาเสพติด เป็นยาบ้า จำนวน 33,110 เม็ด, ฝิ่นดิบ จำนวน 11,497.78 กรัม, เฮโรอีน จำนวน 230.95 กรัม, กัญชา 10,073.01 กรัม และไอซ์ จำนวน 25.42 กรัม, การแจกจ่ายยาเมทาโดน (ยาสำหรับใช้ในการบำบัดผู้เสพติดฝิ่น) ใน 13 พื้นที่ ในปี 2563 สรุปยอดสะสมผู้เข้ารับ การบำบัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 2,094 คน สามารถเลิกเสพได้เด็ดขาดแล้วจำนวน 345 คน, การพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อสร้างรายได้ทดแทนฝิ่น มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,914 คน ส่งเสริม การยกระดับชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงได้ จำนวน 21 หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันปราบปรามและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการจัดชุดลาดตระเวนป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 6 ชุดปฏิบัติการ โดยกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำการลาดตระเวน จำนวน 22 ครั้ง, การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ , การทำแนวกันไฟ, การลาดตระเวนป้องกัน และการร่วมปฏิบัติการดับไฟป่า และการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เชื่อม 4 ตำบล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 105.892 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 51.1 กิโลเมตร ซึ่งการลดลงของพื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อย ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ ในปี 60 เราพบพื้นที่ปลูกฝิ่นถึง 908.03 ไร่ และในปี2563 ตรวจพบเพียง 5.14 ไร่ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 99 จากแนวโน้มดังกล่าว รวมกับการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ จึงเป็นไปได้ว่าในปีต่อไป พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยน่าจะลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง ในด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น ซึ่งทำให้ราษฎรดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พล.ท.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศมพ.อ.อมก๋อย กล่าวว่าสำหรับวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งคณะกรรมการฯมีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมี ศมพ.อ.อมก๋อย ทำหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาฯ ซึ่งทางคณะทำงาน ได้จัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานในการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา สรุปที่สำคัญจำนวน 2 เรื่องคือ การลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและเริ่มโครงการแก้ไขปัญหาฝิ่นฯ ในปีงบประมาณ 2560 ตรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่น 908.03 ไร่, ในปีงบประมาณ 2562 ตรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่น 26.91 ไร่, ในปีงบประมาณ 2563 ตรวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่น 5.14 ไร่ ซึ่งการปลูกลดลงจากปีที่แล้ว 81 % และลดลงจากปีที่เริ่มโครงการ 99.36%

สำหรับหมู่บ้านที่ตรวจพบในปี 2563 มี 5 หมู่บ้าน ต.แม่ตื่น (บ.แม่ระอาใน, บ.ขุนหาด, บ.แม่แฮหลวง) ต.ยางเปียง (บ.ปิตุคี, บ.ห้วยตองหลวง), กิจกรรมประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน ซึ่งประชาชนชาวอมก๋อย ได้นำเมล็ดพันธุ์ฝิ่นมามอบให้กับทางราชการ ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 36.67 กก. เมื่อรวมกับปีที่ผ่านมา( 22.90 กก.) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 59.17 กก.) ข้อมูล ปปส. เมล็ดฝิ่น 1 กก. ปลูกได้ 2 ไร่ (และใน 1 ไร่ จะกรีดน้ำยางฝิ่นได้ 3.55 กก. ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พร้อมทั้งหน่วยงานของกระทรวงเกษตร พัฒนาชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเรื่องที่ 2 ในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ได้ดำเนินการตรวจยึดยาเสพติด และจับกุมผู้กระทำความผิด ด้วยการ ตรวจค้นจำนวน 469 ครั้ง (ตรวจรถยนต์ 31,381 คัน รถจักยานยนต์ 16,671 คัน ค้นบุคคล 4,732 คน) ผู้ต้องหา จำนวน 237 คน ยาบ้า 33,110 เม็ด, ฝิ่น 11 กก.เศษ และของกลางอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง, ได้มีการดำเนินการเข้าพบปะเสริมสร้างความเข้าใจในชุมชนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องใน 87 หมู่บ้านเป้าหมาย(หลัก 6 รอง 36 เฝ้าระวัง 45) โดยชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ และการร่วมกันสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วน และได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ชุมชนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ของชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ผู้เสพยาเสพติด(ยาบ้า)และครอบครัว ดำเนินการแล้วจำนวน 14 หมู่บ้าน, ในด้านการบำบัดรักษา ด้วยระบบยาเมทาโดน และจิตวิญญาณ สรุปยอดสะสม ณ เดือน ส.ค. 63 จำนวน 2,094 คน (เพิ่มจากปี 62 – 355 คน) โดยได้มารับยาตามนัดแพทย์เฉลี่ยเดือนละ 938 คน ในจำนวนนี้ ชุดมวลชนสัมพันธ์ได้เข้าไปพบให้กำลังใจถึงครัวเรือน จำนวน 639 คน สามารถเลิกเสพได้เด็ดขาดจำนวน 345 คน (เพิ่มจากปี 62 จำนวน 131 คน) ได้ส่งเสริมอาชีพแล้ว จำนวน 274 คน จากการติดตามให้กำลังใจ พบว่ามีความพึงพอใจ มีรายได้คงเหลือเพิ่มขึ้น และมีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ

สำหรับในปี 2564 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนแม่บท/ตามที่ ศมพ.ฯได้นำเสนอการแบ่งพื้นที่ เพื่อมุ่งเน้นการควบคุมพื้นที่ 8 หมู่บ้านเป้าหมาย/ที่ยังมีการปลูกฝิ่นอยู่บ้างในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาและได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดยาเสพติด ให้ ปชช. เกิดความมั่นใจให้ได้/เพื่อเตรียมส่งมอบการพัฒนาความมั่นคงให้กับหน่วยต่างๆในพื้นที่ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง