วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ณ ห้องประชุม หมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

วุฒิสภา จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ (หลักสูตรเข้มข้น 48 ชั่วโมง) โดยมี นายนิพนธ์ นาคสมภพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการ อนุกรรมการ และประธานหลักสูตร เปิดการอบรม พร้อมเปิด Open House ชี้แจงหลักสูตรอบรมจากทีมวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมาธิการ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงให้มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมาธิการให้ดียิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อวุฒิสภาต่อไป

สำหรับการอบรมหลักสูตรเข้มข้น 48 ชั่วโมง ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การทำสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การทำสื่อภายในองค์กร การทำเนื้อหาสำหรับส่งเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน และการจัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผลงานภายในคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน