วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จันทบุรี-ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จัดพิธี ปิด โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ” ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กรมราชทัณฑ์ สร้างตนแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก

จันทบุรี-ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จัดพิธี ปิด โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ” ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กรมราชทัณฑ์ สร้างตนแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก

วันนี้ ( 2 ต.ค.63 ) ที่ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กรมราชทัณฑ์ นายนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ” ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กรมราชทัณฑ์ โดยมี นางสาวสุธัญญา ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กล่าวรายงาน
ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ มุ่งเน้นการปรับพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

โครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กรมราชทัณฑ์ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 94 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก ประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาน การสร้างพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ตามภูมิสังคม และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมิลผลการดำเนินงาน พร้อมมอบใบพระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกโครงการ จำนวน 94 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก