วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 39 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39

มณฑลทหารบกที่ 39 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 …..พร้อมสานต่อภารกิจดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชน…สร้างความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดีแก่กำลังพล ครอบครัว…

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 นั้น มณฑลทหารบกที่ 39 จึงได้กระทำพิธี รับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 39 ระหว่าง พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และ พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ท่านใหม่ ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิธีเริ่มจาก พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ท่านใหม่ ประกอบพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์ประจำมณฑลทหารบกที่ 39 โดยมี ผู้บังคับบัญชา กำลังพลหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 39 เข้าร่วมในพิธี

ต่อมา ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กระทำพิธีลงนามเอกสาร รับ – ส่งหน้าที่ จากนั้น กระทำพิธีมอบการบังคับบัญชา ณ ห้องแควน้อย 39 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมในพิธี

พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานทุกคน ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าตนจะออกจากมณฑลทหารบกที่ 39 ไปแล้ว ภาพแห่งความรักความสามัคคีความผูกพัน รวมถึงความจริงใจของทุกคนจะอยู่ในใจตนตลอดไป หากมีสิ่งใดที่ตนช่วยเหลือสนับสนุนได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง สำหรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ท่านใหม่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงมั่นใจว่ามณฑลทหารบกที่ 39 ภายใต้การนำของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ท่านใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังหลักของกองทัพบกในการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน รักษาอธิปไตยของชาติ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุกให้ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป..

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 39 เป็นหน่วยทหารที่มีหน้าที่ปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศ ตามภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดีและการเรือนจำ, ดำเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่, สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่, ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ รวมถึงการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุข ,การบรรเทาสาธารณภัย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, เหตุการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กเยาวชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ด้วย พร้อมจะทุ่มเทการปฎิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้ มณฑลทหารบกที่ 39 ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดที่กองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 และอดีตผู้บังคับบัญชาริเริ่มและรับมอบหมายมาไว้ สิ่งเหล่านี้ตนต้องสืบสานงานตามแนวทางนี้ต่อไปให้ดีที่สุด พร้อมทั้ง ยังได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมณฑลทหารบกที่ 39 มีความพร้อมและเต็มใจให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือทุกภารกิจดูแลพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ อย่างไรก็ตามขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะสานต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชา จัดสวัสดิการดูแลกำลังพลและครอบครัว มีความสุข มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมณฑลทหารบกที่ 39 ไปสู่ความสำเร็จอย่างเต็มความสามารถ