วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ขึ้นทะเบียนจีไอแล้ว“ทุเรียนชะนีเกาะช้าง” มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะถิ่นไม่เหมือนใคร

ข่าว / ขึ้นทะเบียนจีไอแล้ว“ทุเรียนชะนีเกาะช้าง” มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะถิ่นไม่เหมือนใคร

วันที่ 2 ต.ค.63 นายสมโภชน์ ทัศมากร ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า ปัจจุบันทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ทุเรียนชะนีเกาะช้าง” ทะเบียนเลขที่ สช 63100148 ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 ลงนามโดย นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับความหมายของจีไอ (GI) ก็คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มีแหล่งผลิตเฉพาะถิ่นชุมชนอาศัยอาศัยลักษณะของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพดิน ฟ้า อากาศ วัตถุดิบที่มีในพื้นที่รวมไปถึงภูมิปัญหาที่สร้างสมสืบทอดกันมาในท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก เป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวในเขตพื้นที่นั้นๆ ต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในแหล่งอื่น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
นายสมโภชน์ กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ทุเรียนชะนีเกาะช้าง” โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอ-จังหวัด ในการช่วยผลักดัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาสินค้าอย่าง“ทุเรียนชะนีเกาะช้าง”ไปสู่ท้องตลาด และผู้บริโภคที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้าจีไอ ช่วยยกระดับสินค้าชุมชน ที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ที่หาจากพื้นที่อื่นๆไม่ได้ สามารถขายออกสู่ท้องตลาดในวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ขณะเดียวกันทางเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน) เกาะช้าง ก็จะมีการรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้า “ทุเรียนชะนีเกาะช้าง” ก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตขายออกสู่ท้องตลาด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เกิดความยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้าง จะมีชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพราะมีรสชาติที่อร่อย หวานมัน มีเนื้อสีเหลืองอ่อน ละเอียดเนียน กลิ่นไม่แรง เนื่องจากสภาพของพื้นดินที่ปลูกทุเรียนบนเกาะช้างนั้น จะมีส่วนประกอบของดินภูเขาไฟ และปลูกอยู่กลางทะเล มีน้ำเค็มล้อมรอบ จุดเด่นที่สำคัญก็คือทาง อพท.-ธ.ก.ส-.สนง.เกษตร และส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการส่งเนื้อของทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้าง ไปทำการตรวจวิเคราะห์สารอาหาร ที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้พบว่าเนื้อของทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้างนั้น มีวิตามินอี และไอโอดีนสูง โดยมีการออกหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ จึงทำให้รสชาติของทุเรียนชะนีเกาะช้างไม่เหมือนใคร

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน