วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการติดอาวุธทางปัญญาสัญจรครั้งที่ 5 ณ.โรงแรมสตาร์เวลบาหลี อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา

โครงการติดอาวุธทางปัญญาสัญจรครั้งที่ 5 ณ.โรงแรมสตาร์เวลบาหลี อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ. ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมา องค์การ สืบสวนการทุจริตภาค 3 อีสานตอนล่าง เริ่มเปิดให้มีการ อบรม ติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิก fio ภาค 3 โดยมีประธาน องค์การ สืบสวนการทุจริต ดร. ก้องภพ วังสุนทร เป็นประธาน

ในการเปิดอบรม ให้ความรู้กับสมาชิก และมีนาย คมคาย ช่างทำร่อง รองประธานองค์การ f i o ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ได้มีสมาชิก เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 206 คน ก่อนจะปิดการอบรม ได้มีชาวบ้าน มายื่นหนังสือ ร้องเรียนให้กับ ประธาน วงการ f i o ดร.ก้องภพ วัง สุนทร และได้มีการมอบ ใบประกาศ พร้อมบัตรสมาชิก ขององค์การ f i o เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับสมาชิก