วันพุธ ที่ 21 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เปิดแล้วประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

!!! เปิดแล้วประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล

( 5ต.ค.63) นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และนายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนชุมชน ทำการกดปุ่มเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ทั้งนี้เนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยยึดหลักเกณฑ์อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี หรือ M7. มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม ที่ระดับ 95.0 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ปัจจุบันอัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย อยู่ที่ 982 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนที่ห้วยสะคาม อยู่ที่ระดับ 95.40 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงได้ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน
อย่างไรก็ตาม หากเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จนระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตย ต่ำกว่า 108.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และอัตราการไหลต่ำกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน

************
กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ
5 ต.ค.63