วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองนายก อบจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

รองนายก อบจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 6 ตนตุลาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวัฒนา โคตถา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานซอยซีเมนต์ปากกระโถนกั้นลำห้วยงิ้ว บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้สร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานซอยซีเมนต์ปากกระโถน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วจำนวนมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานซอยซีเมนต์ปากกระโถน บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

การก่อสร้างฝายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง และมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลผ่านลำห้วยงิ้ว บ้านคำเม็กในช่วงฤดูฝนน้ำหลาก เนื่องจากไม่มีฝายทดน้ำสำหรับไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานซอยซีเมนต์ปากกระโถน ความสูง 2 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 30 เมตร รับน้ำได้กว่า 500 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 3 หมู่บ้าน คือบ้านคำเม็ก บ้านเหมืองบ่า บ้านคำอาฮวน ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177