วันพุธ ที่ 21 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประกวดหมู่บ้านศิล 5 “ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

“ประกวดหมู่บ้านศิล 5 “ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 7 ตุลาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่า. ราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕(ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี )

ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และผู้รักษาการเเทนเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง พร้อมด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน ของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบจังหวัดอุบลราชธานี ที่วัดหนองคู หมู่ ๔ ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

และมีพระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๐ พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดธาตุพนม พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอน้ำยืนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถวายการต้อนรับ และนำชมกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นครับ

ภาพข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน