วันพุธ ที่ 21 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สรจ.พะเยา จับมือ อสร. “เร่ง”สำรวจความต้องการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่

สรจ.พะเยา จับมือ อสร. “เร่ง”สำรวจความต้องการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ชุมชนแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ต่อยอดโครงการ สร้างรายได้ เพิ่มความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานและจังหวัดพะเยา นำโดย นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดี ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะได้ดำเนินการตามนโยบายด้านแรงงานที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว ยังได้มารับฟังปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในพื้นที่อีกด้วย สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้พบกับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ว่างงาน ที่มีอายุระหว่าง อายุ 55 – 74 ปี ที่แจ้งความประสงค์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานช่วยเหลือในด้านการต่อยอดด้านอาชีพ โดยต้องการฝึกการออกแบบลายผ้า ในการประดิษฐ์ ประทีป โคมไฟ และตุงนำโชค ให้มีความสวยงาม ตรงต่อความต้องการของตลาดให้มากยิ่งขึ้น

นางอรพรรณ หาญล้อม ประธานกลุ่ม โคม ตุง ล้านนาชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ เปิดเผยว่า ส่วนตัวมีความสนใจการทำโคม ตุงล้านนา และได้มีการรวมกลุ่มกับคนในชุมชน ประมาณ 15-20 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันผลิตออกจำหน่าย ทุกวัน นอกจากทำการผลิตประทีป โคมไฟแล้ว ยังได้ทำการผลิตตุง นำโชคแบบล้านนา ซึ่งประทีปโคมไฟและตุงนำโชคล้านนาถือเป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญ ของชาวล้านนา ที่ใช้ในงานประกอบพิธีสำคัญ ทางศาสนาตลอดจนนำไปบูชาประดับวัด วาอารามบ้านเรือน อาคารสำนักงานต่างๆ ไว้จำหน่ายอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาจากการรวมกลุ่มการทำโคม ทำให้คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีรายได้เข้ามาไม่แน่นอน แล้วแต่ความต้องการมากน้อยของตลาด
ด้านนายเกษม หาญล้อม ประธานชุมชนป่าลานคำ เปิดเผยต่อว่า จังหวัดพะเยามีไม้ไผ่เป็นจำนวนมาก จึงมีความสนใจที่จะนำมาประกอบ และผลิตโคมประทีปหรือโคมไฟของกลุ่มโคม ตุง ล้านนา ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรืองการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการนำวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการทำโคมประทีป หลากหลายชนิดรูปแบบ อาทิทรงรูปสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยม ทรงกระบอกและรูปร่างทรงอื่นๆ โดยมีขนาดต่างๆ โดยขั้นตอนการผลิตโคมไฟหรือโคมประทีป นั้นจะใช้ไม้ไผ่รวก นำมาจักสาน ขึ้นรูปแบบทำเป็นรูปร่าง ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยใช้ผ้าสีต่างๆ ตัดเย็บเข้ารูป ตามโครงสร้างที่ทำไว้ พร้อมกับมีการติดกระดาษลวดลายต่างๆรอบๆ โคมไฟหรือโคมประทีป เพื่อเพิ่มความสวยงาม พร้อมกับ ติดเชือกไว้ให้เพื่อนำไปห้อยแขวน ราคาเริ่มตั้งแต่ 50 – 200 บาท ซึ่งในช่วงระยะนี้เร่งทำการผลิต เพื่อส่งออกจำหน่าย ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงที่จะถึงนี้ หากผู้ใดสนใจต้องการติดต่อขอซื้อ โคมประทีปหรือตุงนำโชค สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-0457431 081-7649591

นางรภัสสา กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงแรงงาน ไทยทำ ไทยซื้อ ไทยเจริญ market place เพื่อขยายตลาดออนไลน์/ศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงแรงงาน ซึ่งการจัดทำ market place online (ตลาดออนไลน์) เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กลุ่มอาชีพผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับการส่งเสริมจากอาสาสมัครแรงงาน หากกลุ่มสมัครใช้บริการ จะได้มีการเพิ่มยอดจำหน่ายได้อีกช่องทาง รวมทั้งได้แนะนำอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายในพื้นที่ หากมีปัญหาด้านแรงงาน สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านอาสาสมัครแรงงานได้ในเบื้องต้น พร้อมกับได้แนะนำวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาจะได้บูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยานำภารกิจที่เกี่ยวข้องอาทิด้านความปลอดภัยในการทำงาน การประกันสังคม มาตรา 40 การส่งเสริมช่องทางการประกอบอาชีพ และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดอาชีพ ต่อไป