วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตราด/ พุทธศาสนิกชนชาวไทยและกัมพูชา กว่า 1,000 คน ร่วมใจกันแห่เข้าวัดทําบุญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมบํารุงพระพุทธศาสนาได้ 932,831.25 บาท

ตราด/ พุทธศาสนิกชนชาวไทยและกัมพูชา กว่า 1,000 คน ร่วมใจกันแห่เข้าวัดทําบุญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมบํารุงพระพุทธศาสนาได้ 932,831.25 บาท

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ทอด ณ.วัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 09.30 น. นายธวัชชัย พระเพรช นางกัญญารัตน์ อุบลรันต์ และครอบครัว โดยมีนายธวชัชัย พระเพชร ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน พร้อมด้วยครอบครับและพุทธศาสนิกชนชาวไทยและกัมพูชาเข้าร่วมในพิธี โดยมีชาวอําเภอคลองใหญ่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วยสายคณะกรรมการต่างๆในพื้นที่ร่วม ก่อนพิธีทอดกฐินสามัคคีได้มีการแห่องค์กฐินสามัคคีไปรอบๆอุโบสถวัดคลองใหญ่ 3 รอบ พร้อมนําองค์กฐินสามัคคีเข้าร่วมประกอบในพิธี โดยมีพระครูวุฒิสารธรรมคุณ

เจ้าคณะตําบลคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จํานวน 7 รูป เข้าร่วม โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและกัมพูชาในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ ซึ่งการทอดกฐินสามัคคีวัดคลองใหญ่ โดยมีโรงทานเข้าร่วมกว่า 30 ร้าน ให้บริจาคด้านอาหารและเครื่องเพื่อพุทธสาสนิชนที่เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ได้จตุปัจจัยถวายวัดทั้งสิ้นจํานวน 932,831.25 บาท สําหรับนําไปใช้สร้างและปรับปรุงสถานที่ต่างๆภายในวัดคลองใหญ่ ซึ่งทางวัดยังขาดวัตถุปัจจัยอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนใช้กิจกรรมของวัดและศาสนาให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด