วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ จัดกำลังพลของหน่วยสนับสนุนจังหวัดตาก

เมื่อ ๑๑ ต.ค. ๖๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ จัดกำลังพลของหน่วยสนับสนุนจังหวัดตาก ในการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบรถบรรทุกของไทยและเมียนมา ที่เข้ามารับ – ส่งสินค้า บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด ๒ สะพานมิตรภาพไทย

– เมียนมา แห่งที่ ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๒๖๖๑/๒๕๖๓ เรื่องระงับการเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะขนส่งสินค้าจากเมียนมาที่เข้ามาขนส่งสินค้าในประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๒ ให้มีพนักงานขับรถ ๑ คน และสามารถรับ – ส่งสินค้า ณ สถานที่ที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )