เพชรบุรี- อวสาน ไฟแดงสามแยก ชาวท่ายาง เฮ! กรมทางหลวง ทุ่มงบ100ล้าน ปรับปรุงยกระดับสามแยกท่ายาง

เพชรบุรี- อวสาน ไฟแดงสามแยก ชาวท่ายาง เฮ! กรมทางหลวง ทุ่มงบ100ล้าน ปรับปรุงยกระดับสามแยกท่ายาง

แขวงทางหลวงเพชรบุรี จัดแสดงความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางแยกท่ายาง ด้วยงบประมาณ100ล้านบาท

โดยเมื่อเวลา09.00น.วันที่14ตุลาคม 2563 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงความคิดเห็นและเลือกแบบก่อสร้างปรับปรุงทางแยกและยกระดับความสูงของผิวจราจรพร้อมทั้งก่อสร้างจุดกลับรถใต้ทางแยกบริเวณสามแยกท่ายาง ด้วยงบประมาณ100ล้านบาท โดยการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นายนที ขวัญแพ
ผอ.แขวงทางหลวงเพชรบุรี นายสาธิต อุ๋ยตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขต2 นางนฤมลกิจ กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับการก่อสร้าง เข้าร่วม

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจรบนท้องถนนเกิดการติดขัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดราชการ และทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในพื้นที่อำเภอท่ายาง โดยเฉพาะบริเวณสามท่ายางปัจจุบันมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จึงทำให้ไม่สะดวกที่จะระบายรถในทางตรง และประชาชนเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุขณะรอจุดกลับรถเพื่อมุ่งหน้าเข้าตลาดท่ายาง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณทางแยกท่ายาง ซึ่งมีปริมาณการจราจรสูงขึ้นในมีประสิทธิภาพ โครงข่ายทางหลวงจึงมีโครงการปรับปรุงทางแยกดังกล่าวโดยยกระดับความสูงของผิวจราจรและก่อสร้างทางกลับรถใต้ทางแยก เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง และเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

ดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้กำหนดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4 ปรับปรุงทางแยกท่ายาง ที่ ก.ม.169+106 ตอนเขาวัง-สระพระ ระหว่าง ก.ม 168+550-ก.ม.169+600 ระยะทาง1.050 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณที่นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.เขต2จังหวัดเพชรบุรี ประสานต่อรัฐบาลและได้รับอนุมัติจากสภาด้วยวงเงินงบประมาณจำนวน100ล้านบาท งบประมาณปี 2564
และตลอดระยะที่ผ่านมาทางวิศวของกรมทางหลวงได้ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกท่ายาง ออกเป็น3แบบ ดังนั้นในวันนี้ ทางแขวงทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง

รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อโครงการ เพื่อนำพาไปสู่การร่วมมือกันพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมและขนส่ง เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบ และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ที่สำคัญเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ และผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยในโอกาสต่อไป

สำหรับการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจร่วมกันนั้น ประชาชนเสี่ยงส่วนใหญ่ได้มีมติเลือก ให้ทางกรมทางหลวงใช้แบบลักษณะ taer drop double โดยเวรคืนที่ดินร่วมกับทำทางลอดใต้สะพาน โดยจะสร้างทางยกระดับ ตามแนวถนนเพชรเกษม แล้วจะทำวงเวียนเข้าออกระหว่างท่ายาง-เมืองเพชรบุรี-ท่ายาง -ชะอำ ส่วนเส้นทางไปหมู่บ้านหนองแฟบ-ปึกเตียน ยังคงใช้เส้นทางตามปกติดเหมื่อนเช่นปัจจุบัน อย่างไรก็ตามทางวิศวะกรมทางหลวงจะดำเนินการประยุกต์แก้ไขแบบก่อสร้างตามที่ประชาชนร้องขอ และจะเขียนแบบมานำเสนอให้ประชาชนได้ทราบก่อนที่จะมีการลงมือก่อสร้างและปรับปรุงทางแยกท่ายางต่อไปในอีกไม่ช้า

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี