สมัชชาพังงาแห่งความสุข ถอดแนวทางจากผังการพัฒนาสู่การปฏิบัติให้ชุมชนพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็ง

สมัชชาพังงาแห่งความสุข ถอดแนวทางจากผังการพัฒนาสู่การปฏิบัติให้ชุมชนพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็ง

วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสระวังทอง โรงแรมเอราวัณพังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 8 “จากผังพัฒนา สู่ พังงาจัดการตนเอง” มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล และประชาชนร่วมงานกว่า 500 คน สำหรับโครงการสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 8 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “จากผังพัฒนา..สู่..พังงาจัดการตนเอง” คือการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนให้พึ่งตนเองเป็นหลัก ก่อนที่ภาคีภาคส่วนต่างๆจะได้ร่วมสนับสนุน
นายสมใจ ชมขวัญ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาแห่งความสุข ครั้งที่ 8 ได้กล่าวว่า จากการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การสำรวจของเอแบคโพลล์ จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุข 1 ใน 3 ของประเทศ ติดต่อกันมามากกว่า 10 ปีแล้ว ในขณะที่เศรษฐกิจของจังหวัดอยู่ในลำดับที่ 12

ของประเทศ โดยภาคประชาชนในจังหวัดพังงาร่วมกันขับเคลื่อนมายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า กระบวนการประชาชน ประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆของสังคมต้องทำความเข้าใจให้เป็นไปในทางที่สอดคล้องกัน เพื่อการขับเคลื่อนและดำเนินการที่เป็นธรรมชาติ และหลากหลาย ให้ไปในทางทิศทางใหญ่เป้าหมายเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนสู่ “พังงาแห่งความสุข” ภายใต้ 10 ยุทธศาสตร์ , 5 ภาคส่วน , 3 ห่วง , 2 เงื่อนไข , 1 จังหวัด , การร่วมสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งความสุขร่วมกัน ให้มีเศรษฐกิจดี มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ มีความสงบ สันติ ไม่ทอดทิ้งกัน รู้รัก สามัคคี สิ่งแวดล้อมดี วัฒนธรรมดี มีสุนทรียะ ประชาชนมีการศึกษาดี มีสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ และมีความเป็นธรรม คือการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความเป็นธรรมของสังคมโดยรวมให้เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา สถาบันพันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)

สำนักงานภาคใต้ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งผ่านสภาองค์กรชุมชนตำบล ทั้งกระบวนการและงบประมาณ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผ่านหอการค้าจังหวัดพังงา เพื่อจัดทำผังการพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข มูลนิธิชุมชนไท ในการขับเคลื่อนพังงาเมืองปลอดภัยจากภัยพิบัติ และคุณภาพชีวิตครือข่ายชาวเล หน่วยงานภาครัฐบูรณาการ ผู้นำท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทรัพยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาตลอด ซึ่งจะมีการจัดทำข้อเสนอนโยบายการพัฒนาจังหวัดให้เป็นมติสมัชาสุขภาพจังหวัดพังงา การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และรับรองแนวทางการขับเคลื่อน สู่ พังงา แห่งความสุขร่วมกันเพื่อจัดการตนเองในระดับพื้นที่นับจากนี้ไป