วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสือรับรอง (สตช.) และผู้ไกล่เกลี่ยตาม พรบ.2562

พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสือรับรอง (สตช.) และผู้ไกล่เกลี่ยตาม พรบ.2562 : วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสือรับรอง (สตช.) และผู้ไกล่เกลี่ยตาม พรบ.2562 จำนวน 23 ท่าน

ดังนี้ 1.นายธีรภัทร พรหมทะสาร 2.นางเทวี บุตรตั้ว 3.ร.ต.ท.ธีรศักดิ์ รอดคำวงศ์
4.นายสุริยะ ปลัดพรม
5.นายพิทูรย์ วารีศรี
6. นายไพบูลย์ เหลืองอิงคะสุต
7.นายจันดี เดชแก้ว
8.นายสมภพ แก้วนารายณ์
9.นายโชคอนันต์ ธรรมโหร
10.ว่าที่ร้อยโท ดร.อิสเรศณุชิตภ์. จันทร์ศรี
11.ร.ต.อ.สุวิชัย ไพศาลพันธ์
12.นายฉัฐพงษ์ เชียงบาล
13.นายกษิณ ตอนเหนือ
14.พ.ต.ท.กฤตธฤต เศรษฐา
15.นางพรทรัพย์ ชื่นในเมือง
16.วิฑูรย์ นา มคุณ
17.ดร.วรชัย บัวภาเรือง
18.น.ท.วิชิต มบขุนทด
19.พ.ต.อ.สามารถ
20.นายชูศักดิ์. ศรีสูงเนิน
21.ไชยอนันต์ ศิลา
22.ร.ต.อ.สุรพงษ์ รอดคำวงศ์
23นางทองใบ แววศรี

โดยมีผู้กำกับการตำรวจ ภูธร ทุกอำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน
จากนั้นคณะผู้ไกล่เกลี่ย นำโดยนายหมวดตรี ธีรภัทร พรหมทะสาร ประธานผู้ไกล่เกลี่ย ภาค 4 เป็นประธานรุ่น พร้อมคณะผู้ไกล่เกลี่ย ได้มอบ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ระลึก แด่พล.ต.ต พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมฉัตรไพฑูรย์ สถานีตำรวจภูธร จังหวัดอุดรธานี