วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00-20.30 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5

ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 7 ของคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 (The Seventh meeting of the Preparatory Committee for the Fifth World Conference of Speakers of Parliament) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 10 คน ประกอบด้วย (1) ประธานสหภาพรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุม (2) ประธานรัฐสภา จำนวน 2 คน (แอลจีเรีย และเอกวาดอร์) (3) ตัวแทนของประธานรัฐสภา 4 คน (ออสเตรีย จีน มอลโดวาและคูเวต) (4) ตัวแทนของกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา 3 คน (ซิมบับเว และไทย) และ (5) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย
1. การกล่าวเปิดการประชุมโดยประธานสหภาพรัฐสภา
2. การประเมินผลการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 (ภาคออนไลน์)
3. เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุมฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปรายงานการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 (draft report of the 5WCSP) และรับฟังผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการประชุมประธานรัฐสภาโลกฯ (Survey Findings on the Fifth World Conference of Speakers of Parliament) ซึ่งที่ประชุมฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยได้แสดงความขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมและยินดีที่การประชุมสำเร็จไปด้วยดีแม้จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งปฏิญญาผลลัพธ์การประชุมได้รับการรับรองโดยฉันทามติจากที่ประชุมประธานรัฐสภาโลกฯ และประธานสหภาพรัฐสภาจะได้นำเสนอผ่านนับทึกวิดีทัศน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 75 ต่อไป

ในการนี้ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมฯ ว่า “ตนขอแสดงความยินดีต่อคณะกรรมาธิการเตรียมการฯ ที่การประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 สำเร็จลุล่วงและขอขอบคุณประธานสหภาพรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภาที่ได้ทุ่มเทความพยายามและทำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชุม แม้ว่าการประชุมมีการจัดสรรเวลาที่จำกัด แต่ประธานรัฐสภารักษาเวลาและผู้ดำเนินรายการมีส่วนช่วยให้การจัดประชุมเป็นไปตามกำหนดการได้อย่างราบรื่น

สำหรับคณะผู้อภิปรายที่ได้รับเชิญล้วนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงตามหัวข้อการอภิปราย ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับข้อมูลและความรู้เชิงลึกที่เป็นประโยชน์ รวมถึงปฏิญญาผลลัพธ์การประชุมยังได้รับรองโดยฉันทามติจากที่ประชุมฯ ซึ่งตนขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง และหวังว่าจะได้พบกันในการประชุมแบบกายภาพ ณ กรุงเวียนนาในปีหน้านี้”
นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก (แบบกายภาพ) ณ กรุงเวียนนา ในเดือนกรกฎาคม 2564 อีกด้วย

จัดทำโดยกลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน