คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สอง นายจิรชัย มูลทองโร่ย และนายสุรสิทธิ์ ตรีทอง เข้าพบคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ นำโดย นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าในการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

แผนการดำเนินงานของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการที่ดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น ที่คณะกรรมการได้รับจากการหารือในครั้งนี้ จะนำไปประกอบการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน