มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 4 เทศบาลนครพิษณุโลก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จิตอาสา ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล ”

มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 4 เทศบาลนครพิษณุโลก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จิตอาสา ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล ”

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบให้ พันเอก วิชา อมระดิษฐ หัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้แทนในการส่งมอบบ้าน ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 4, เทศบาลนครพิษณุโลก , จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้กับ นางกัญญาภัค ฆ้องชัย และ นางฉวีวรรณ เรืองโภคา ตามโครงการ “กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคลฯ” ณ บ้านเลขที่ 117/2 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการซ่อมสร้างบ้านทั้งสองหลัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 400,000 บาท โดย มณฑลทหารบกที่ 39 รับผิดชอบในการก่อสร้างบ้านของ นาง ฉวีวรรณ เรืองโภคา บ้านเลขที่ 193
ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่ง นางกัญญาภัค ฆ้องชัย และ นางฉวีวรรณ เรืองโภคา เป็นผู้ที่ยากไร้ และด้อยโอกาสทางด้านที่อยู่อาศัย มีรายได้หลักในการเลี้ยงชีพด้วยอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่รายรับก็ยังไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีวิต และครอบครัว ทั้งสองล้วนแล้วแต่เป็นคนขยันทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต อีกทั้งยังชอบช่วยเหลืองานสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมาโดยตลอด จึงควรแก่การได้รับกาช่วยเหลือในการสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าว

โครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคลฯ” หน่วยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ให้ทุกหน่วยในกองทัพบก ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในชาติ ต่อองค์กรอีกด้วย

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย
#เทิดไท้ปีมหามงคลฯ
#มณฑลทหารบกที่39
#ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39