มทบ.310 ซ่อมบ้าน : FOR HOME ” ทหารช่างจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 310 จับมือ เทศบาลเมืองตาก เดินหน้าลุย สร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ

“ มทบ.310 ซ่อมบ้าน : FOR HOME ” ทหารช่างจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 310 จับมือ เทศบาลเมืองตาก เดินหน้าลุย สร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ … สร้างสุขยกระดับชีวิตประชาชน

พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 นำทหารจิตอาสาพระราชทานชุดช่าง ร่วมกับ เทศบาลเมืองตาก, กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมมือและลงแรงช่วยกันทำการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม จำนวน 2 ครอบครัว ตามโครงการสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ภายใต้ กิจกรรม “สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค – บริโภค ไข่เป็ดจากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 และ ถุงยังชีพ ให้แก่ครอบครัวของนายสมชาย อ๊อตทรัพย์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 543 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแห อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ผู้พิการในชุมชนเชียงทองเหนือ) และ นางจำลอง เชิด อยุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 699/25 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ผู้พิการในชุมชนเชียงทองเหนือ) และเยี่ยม พบปะ มอบคำแนะนำให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำลังพลทหารชุดช่างจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 ตามนโยบายของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 ในการคืนความสุขให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

ด้วย เทศบาลเมืองตาก ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อม
ไเละที่อย่อศัยสำหรับคนพิกรที่ยากไร้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2563 จากกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดตาก เพื่อซ่อมแชมบ้านคนพิการในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน 2 ราย เทศบาลเมืองตาก จึงได้กำหนดดำเนินการซ่อมแชมบ้านคนพิการทั้ง 2 ราย ในเดือนตุลาคม 2563 แต่ยังขาดกำลังพลในการดำเนินการซ่อมแชมบ้าน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนช่าง และกำลังพลในการช่อมแชมบ้านคนพิการทั้ง 2 ราย ดังนั้นเทศบาลเมืองตาก จึงได้ขออนุเคราะห์รับการสนับสนุนทหารชุดช่างจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่ 310 ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

โดย คุณตาวัย 71 ปี กล่าวทั้งน้ำตา บอกว่า รู้สึกดีใจและตื้นตันใจมาก ด้วยพระบารมีของในหลวง ทำให้ทหารจิตอาสา ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และจิตอาสา ต่างเข้ามาช่วยเหลือ ตนดีใจที่ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรของในหลวง อยากขอบคุณในหลวง ขอบคุณทหารและจิตอาสาทุกคน ที่เข้ามาช่วยซ่อมบ้านให้ จากนี้ไปตนและครอบครัว จะได้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ..

ด้าน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 เปิดเผยว่า ” จากการลงพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน พบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรม อีกทั้งความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ มีความยากลำบากและมีผู้พิการ ทางกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 โดย แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชน มณฑลทหารบกที่ 310 จึงนำทหารจิตอาสาพระราชทานชุดช่าง เข้ามาให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ใหม่ ทั้งตัวบ้านและห้องน้ำ เน้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น….”

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเทศบาลเมืองตาก และผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และการปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่าย รวมทั้งสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน