ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เปิดกิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง “

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เปิดกิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง ”

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สพม.เขต 36 โดยกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความกตัญญู และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ในแก่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 นานัปการอย่างหาที่สุดมิได้

รวมถึงเพื่อให้คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ได้ซึมซับในพระมหากรุณาธิคุณฯ และมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน และสานต่อ โครงการอันเนื่องมจากพระราชดำริ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการคือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อสืบสานงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ร่วมกับ โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 37

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเตรียมกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2564 ต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมได้มีการจัดนิทรรศการ เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอพียง ณ เฮือนของพ่อ การนำเสนอทักษะอาชีพของนักเรียน จำนวน 12 ฐานการเรียนรู้ ภายในศูนย์การเรียนรู้ ฯ มีการจำหน่ายผลผลิต และสินค้าแปรรูป ต่างๆ ที่เป็นผลิตผลจากศูนย์การเรียนรู้ฯ และ จากชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนราชการราชการ และชุมชน ที่เกี่ยวข้องดังนี้ มณฑลทหารบกที่ ๓๗ อำเภอเชียงแสน โดย นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน ประมงจังหวัดเชียงราย ประมงอำเภอเชียงแสน ปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเงินและตำบลบ้านแซว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 150 คน