รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา รับมอบตู้ฆ่าเชื้อโรคจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา รับมอบตู้ฆ่าเชื้อโรคจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเสวก เกิดลาภ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา รับมอบตู้ฆ่าเชื้อโรค จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

โดย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย และคณะ ทั้งนี้ สำหรับตู้ฆ่าเชื้อโรคดังกล่าว ผลิตโดยคณาจารย์และนักศึกษา โดยมี อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ซึ่งเป็นผู้ผลิต ได้สาธิตวิธีใช้อุปกร์ ดังกล่าว โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จะได้จัดสรรให้สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดพังงา ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป