วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

กล้าหาญ เสียสละ บำเพ็ญเพื่อส่วนรวม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมพิธีอำลาอาสาสมัครรักษาดินแดน รับใช้ชาติครบวาระ

กล้าหาญ เสียสละ บำเพ็ญเพื่อส่วนรวม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมพิธีอำลาอาสาสมัครรักษาดินแดน รับใช้ชาติครบวาระ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมพิธีอำลาสมาชิกอาสารักษาดินแดน ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ และความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วยดีเสมอมา ทั้งร่วมบรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ทำหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานปกครอง และให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ร้องขอ ทั้งเป็นกำลังสำรองพร้อมสนับสนุนเมื่อจำเป็น โดยมี นายกองตรี ชูชาติ คำมา ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน แม่ลาน้อยที่ 5 เป็นประธาน

อาสารักษาดินแดน (อส.) คือ ราษฎรที่สมัครเข้ามาเพื่ออาสาทำหน้าที่เป็นกองกำลังประจำท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำลังหลักของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากปัญหาของพี่น้องประชาชนบางเรื่องเป็นปัญหาเร่งด่วน อส. จึงมีหน้าที่ในการเป็นหน่วยสนับสนุนกำลังทหารและตำรวจได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการช่วยเหลือเวลามีภัยธรรมชาติ การดูแลความเรียบร้อย การปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือการจัดระเบียบสังคม นอกจากนั้นแล้วยังรวมถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงการควบคุม ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนด้วย