ร้อยเอ็ดพร้อมขับเคลื่อนป้องกันเหตุบนถนนอย่างต่อเนื่อง365วันเน้นพื้นที่สำรวจใช้รถให้ถูกต้อง /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดพร้อมขับเคลื่อนป้องกันเหตุบนถนนอย่างต่อเนื่อง365วันเน้นพื้นที่สำรวจใช้รถให้ถูกต้อง
/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานแถลงข่าวสรุปผลดำเนินงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 3 มค 2561 เวลา 08.30 น แล้วนั้นได้มอบนโยบายเพื่อให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

1 ให้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อเกิดความตระหนักรับรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและกำหนด แนวทางมาตรการที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่
2 ใช้กลไกสถาบันครอบครัวคอยตักเตือนและเฝ้าระวังคนในครอบครัวของตนเองรวมทั้งให้เข้มข้นในระดับชุมชนหมู่บ้านจัดทำธรรมนูญชุมชนหมู่บ้านโดยให้กำหนดข้อปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางถนนให้ประชาชนในชุมชนถือปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง ของผู้ใช้รถใช้ถนนและขับเคลื่อนการทำงานของด่านชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น


3 ให้อำเภอขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอหรือสพฐอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ควบคู่กับสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนโดยให้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนดูแลตักเตือนคนในชุมชนในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะกรณีไม่มี ใบอนุญาตขับขี่รถ สภาพรถไม่ปลอดภัยและผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
4 สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–