ร้อยเอ็ดส่งเสริมสร้างกระแสเพิ่มตระหนักรู้คุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GIร่วมสร้างร้อยเอ็ดเป็น มหานครข้าวหอมมะลิ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดส่งเสริมสร้างกระแสเพิ่มตระหนักรู้คุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GIร่วมสร้างร้อยเอ็ดเป็น มหานครข้าวหอมมะลิ

/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

เมื่อเช้าวันนี้วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน การจัดสัมมนาการส่งเสริมสร้างกระแสเพิ่มตระหนักรู้ คุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI โดยการดำเนินงานของ นางอุตสา จิตกระเสริมผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 อำเภอ จำนวน 150 คน เพื่อช่วยยกระดับราคาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความมั่นคงและยั่งยืน และช่วยพัฒนา ข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดมหานครข้าวหอมมะลิให้ได้ภายในปี 2565

นางอุตสา จิตกระเสริม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานรักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ของจังหวัดโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ดังนั้นเพื่อให้ข้าวหอมมะลิ ของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดสัมมนาการส่งเสริมสร้างกระแสเพิ่มตระหนักรู้ คุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้คุณประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ และการเพาะปลูกข้าว ให้ได้รับการรับรอง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้อหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หรือ GI ที่ได้จะช่วยยกระดับ ราคาและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งได้รับทราบถึง แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด มีจุดหมายเป็นหนึ่งเดียว ที่จะช่วยการพัฒนาให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นมหานครข้าวหอมมะลิให้ได้ภายในปี 2565

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.- ว่าถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เกษตรกรผู้เพาะปลูก ข้าวหอมมะลิ ได้มารับรู้รับทราบคุณประโยชน์ ของการทำเกษตรอินทรีย์และการเพาะปลูกข้าว ให้ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้หรือ GI และแนวทางการพัฒนาข้าวหอมมะลิของจังหวัด เพื่อจะได้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น มหานครข้าวหอมมะลิ โดยเป้าหมายดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ยาก หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เพาะปลูก ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุด ในการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายการพัฒนา.-

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–