จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมอาสาสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/081782129–

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมอาสาสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/081782129–


กาชาดอบรมอาสาดูแลสูงอายุ/nuk

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น ประธานการเปิดอบรมโครงการอบรมอาสาสมัคร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการดำเนินงานของ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

 

คณะอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 45 คน การอบรมวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 จะอำนวยประโยชน์ในการพัฒนาอาสาสมัครหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของสภากาชาดไทย

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ด้วยสังคมไทยในปัจจุบัน กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก และสภากาชาดไทยได้มี นโยบายในการดำเนินงานจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นองค์กรการกุศล สังกัดสภากาชาดไทย มีภารกิจส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบกับในปี 2562 เป็นปีที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการอบรม อาสาสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษาในปีพศ. 2562

2 เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุได้ถูกต้องและเหมาะสม, 3 เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้, 4 เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นเครือข่ายของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

การฝึกอบรมได้คัดเลือกอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2 รุ่นๆละ 45 คน รวม 90 คน การอบรมวันนี้เป็นรุ่นที่1 การอบรมในวันนี้ จะอำนวยประโยชน์ในการพัฒนาอาสาสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสภากาชาดไทย

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า.-ในเรื่องความเสียหายที่เกิดจากวาตภัย จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จะออกไปมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 716 ครัวเรือน

ดังรายละเอียดดังนี้ อำเภอจังหารผู้ได้รับความเดือดร้อน 394 ครัวเรือน อำเภอเชียงขวัญ 277 ครัวเรือน อำเภอโพธิ์ชัย 41 ครัวเรือนอำเภอเมยวดี3 ครัวเรือนอำเภอธวัชบุรี 1 ครัวเรือนและได้ข้อมูลเพิ่มเติมอำเภอเชียงขวัญมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มเติมอีก 27 ครัวเรือน.-

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–