Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ดเปิดรุ่น2โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัว หมู่บ้านชุมชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดรุ่น2โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัว หมู่บ้านชุมชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป
สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–


เปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนรุ่น2/1กพ62

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:30 น ณ ห้องฝึกอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นที่2โดยการดำเนินงานของนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ

กลุ่มเป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอจำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัวหมู่บ้านชุมชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่องรวม 12 วัน 11 คืน ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16

เป้าหมาย คือ ผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ จำนวน 100 คน การอบรมประกอบด้วยกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดตามมาตรฐานวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ในด้าน กาย จิต สังคม บำบัด จำนวน 9 วัน มีการฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดจำนวน 3 วันหลักสูตร 30 ชั่วโมง ตามแนวทางของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

โดยและรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากรทั้งทาง กองพลกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จากตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จากสาธารณสุข ฝ่ายปกครองของจังหวัดร้อยเอ็ดฝ่ายการศึกษาและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.-ยาเสพติดเป็นปัญหาของสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ โดยบูรณาการงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างครบวงจร

มุ่งเน้น ดำเนินการ 3 มาตรการหลักคือ มาตรการด้านการป้องกัน,มาตรการด้านการปราบปราม,และมาตรการด้านการบำบัดรักษา
โดยยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในระบบสมัครใจอันดับแรก กำหนดกระบวนการบำบัดที่มาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เสพยาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู กลับมาเป็นคนดีของสังคม สามารถดำรงชีพได้ตามปกติโดยไม่กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก

จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ มั่นคง ต่อไป

—///—สมนึก บุญศรี/บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–