Uncategorized

นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด งานวันรณรงค์การเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยโรงงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด
งานวันรณรงค์การเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยโรงงาน
โครงการส่งเสริมการผลิตอ้อยโรงงานในรูปแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณแปลงส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานบ้านพุช้างล้วง หมู่ 11 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี
ได้กำหนดจัดงานวันรณรงค์การเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยโรงงาน โครงการส่งเสริมการผลิตอ้อยโรงงานในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่มีความสนใจ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยโรงงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตจากการใช้เทคโนโลยี ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตอ้อยโรงงานในรูปแบบแปลงใหญ่ สำหรับเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานวันรณรงค์ฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ

ตาคลี ตากฟ้า และอำเภอท่าตะโก รวมทั้งสิ้น 300 ราย โดยกำหนดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 สถานี ดังนี้
สถานีที่ 1 พันธุ์อ้อยและการเตรียมดิน
โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถานีที่ 2 การปลูกและการบำรุงอ้อยตอ
โดย บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) สาขา 1 (หนองโพ)
สถานีที่ 3 การดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ
โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถานีที่ 4 ระบบการให้น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน
โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท