ร้อยเอ็ด จัดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เพื่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรมการรับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย /สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/รายงาน/0817082129-


ร้อยเอ็ด จัดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เพื่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรมการรับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย
/สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/รายงาน/0817082129-

https://youtu.be/p5t7Yfl50Fg สัมภาษณ์ผอ.สถานพินิจฯจัดขัติยะโรงเรียนยุติธรรม/NB๑๐๑TVnes/somnuk-bopit/report/0817082129–

https://youtu.be/fe27HbmWkAEกิจกรรมขัติยะโรงเรียนยุติธรรม/NB๑๐๑TVnews/nuk-bopit/report/0817082129–

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมพงษ์ ประภาพรพิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา สพม.27 เป็นประธานในการจัดงาน โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยการดำเนินงานของ นางกรรณิการ์ วัชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา สพม.27 จำนวน 150 คน และบุคลากรในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โดยกิจกรรมในวันนี้ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 1 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม 2 การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง 3 การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด 4 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งมีการประเมินผลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ


นางกรรณิการ์ วัชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.- ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา ในพื้นที่ทั้งสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพฯ

เพื่อการจัดกิจกรรม เสริมสร้างจิตสำนึก รักความยุติธรรม,การรับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่รัฐบาลให้ความสำคัญอยู่ในปัจจุบัน
กระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนในฐานะสถาบันหลัก สถาบันแรกที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยการปลูกฝังบ่มเพาะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในวัยเรียน ให้เป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่ง ที่มีพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ เพื่อไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือต้องตกเป็น ผู้กระทำผิด สามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บรรลุเป้าประสงค์ ตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับนโยบาย จึงได้จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ขึ้น โดยได้กำหนดกรอบการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 1 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม 2 การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง 3 การการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด 4 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งมีการประเมินผลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/NB๑๐๑TVnews/