ข่าวรัฐสภา

แนวทางการจัดการขยะของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรองรับขยะจากภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรองรับขยะจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และแนวทางการปฎิบัติของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560

 

 

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน