โครงการ “เติมรัก เติมรู้ สู่สังคม ด้วยความเอาใจใส่ในการลดอุบัติภัยทางถนน”


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบญัญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ “เติมรัก เติมรู้ สู่สังคม ด้วยความเอาใจใส่ในการลดอุบัติภัยทางถนน” ซึ่งสมาคมเครือข่ายพัฒนาสังคมร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจด้านวินัยจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและลดสูญเสียให้น้อยลง

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน