ราชบุรี/ตอบโจทย์ประเด็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรี


ราชบุรี/ตอบโจทย์ประเด็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรีจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมโจทย์ปัญหาการผลิตสับปะรดจังหวัดราชบุรี
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับผู้ร่วมเวที ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ดร.ปรีชา อุยตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นวิทยากรกระบวนการระดมโจทย์ประเด็นปัญหาจากหัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่อำเภอจอมบึง ปากท่อ บ้านคา และสวนผึ้ง เพื่อนำประเด็นต่างๆไปขับเคลื่อนเป็นโจทย์ในการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เป็นการสนองตอบโจทย์พื้นที่และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น


…..สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน