Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61 ครั้งที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2561

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61 ครั้งที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61 ครั้งที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2561 เป็นการส่งเสริมสินเชื่อในรูปแบบ Packing Stock ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อเป็นการชะลอผลผลิต โดยเป็นการส่งเสริมกลไกตลาดเสรี ที่ไม่แทรกแซงกลไกตลาด แต่เป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้น ชึ่งได้เข้าตรวจสอบสต็อกข้าว บริษัท พงศ์ไพโรจน์ จำกัด ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และห้างหุ้นส่วนจำกัด สมไทยอารีย์ทรัพย์เจริญ ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
*นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ ได้กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวปลอดภัย พร้อมก้าวไปสู่กระบวนการการผลิตข้าวอินทรีย์ในอนาคต ซึ่งจะทำให้เกษตรกรจำหน่ายข้าว ได้ในราคาที่สูง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้หนี้สินลดลง พร้อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น ไม่ได้รอภาครัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว

**ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร